I dette kapitlet skal du lære ...

  • å beskrive og sammenlikne språksituasjonen i de nordiske landene. Dette gjelder både kunnskap om hvilke språk som snakkes, og hvilken status og hvilke rettigheter som knytter seg til dem
  • å gjøre rede for konsekvenser fornorskingspolitikken i Norge har hatt for samisk kultur og språk
  • å beskrive forskjeller og likheter mellom de nordiske språkene når det gjelder blant annet uttale, ordforråd og bokstaver
Spinner

Login