Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Portfolio - om bakgrunnen

Portfolio er utviklet for å imøtekomme behovene som følger av nye lærings- og samarbeidsformer i skoleverket og næringslivet, med utgangspunkt i de siste tekniske og pedagogiske nyvinningene på nettet.

Systemet bygger på erfaringer utviklermiljøene har tilegnet seg gjennom mange års drift av nettbaserte kurs, fokus på nettstøttet læring og produksjon av distribuerte læringsressurser. Behovene som disse miljøene har opparbeidet over tid har medført en beslutning om å ta fatt i utfordringene og utvikle best mulige verktøy for læringslivet - i nært samarbeid med aktuelle aktører, elever, lærere og alle andre som er involvert i pedagogiske prosesser.

Portfolio skal være både en komplett, nettbasert læringsarena og et produksjonsverktøy for digitale læringsressurser.

Det har vært en målsetning at det skal være svært enkelt å vedlikeholde objektene som legges inn i systemet. Fordi alle deltakere har full kontroll over egne ressurser, er det mulig for hver enkelt å gi andre deltakere eller grupper av deltakere lese-, redigerings- eller kommentaradgang til sin egen "eiendom". Systemet åpner med dette for omfattende samarbeids- og mappevurderingsmuligheter, på alle nivåer. Enkeltobjekter kan også publiseres offentlig, slik at eksterne brukere kan gis tilgang til dem uten pålogging.

kommunikasjon.jpg Et viktig element i læringsprosessen er samhandling med andre, det være seg medelever eller lærere. Portfolio skal derfor inneholde en rekke verktøy for kommunikasjon og samhandling på nettet - hvert til sitt formål, både klassiske, som chat og diskusjonsfora, og nyere, som blogg, wiki, møtepunkt, talepost m.v. I tillegg gis det tilgang til avanserte muligheter for samarbeid omkring enkeltdokumenter og prosjekter. Et hovedpoeng i Portfolio er at systemet framstår som en reell, åpen, attraktiv og inspirerende læringsarena for alle deltakere - uansett hvor i læringskjeden de befinner seg.

I Portfolio vil elevene også i nær fremtid kunne samarbeide om utvikling av dokumenter basert på wiki-funksjonalitet. Wiki er et unikt miljø for samhandling, som understreker verdien av å bidra til et skrivefellesskap i læreprosessen. Gjennom Portfolios planlagte Wiki bygger elevene i fellesskap opp et stadig voksende bibliotek av informasjon, som alle kan påvirke og ha utbytte av. Wiki-publisering kan inngå som en inspirerende del av et prosjektarbeid, gjerne med målsetning for elevene om endelig publisering i Wikipedia.

"Møtepunktet" åpner for hurtigmeldinger mellom elevene, og bidrar til å understreke det sterke læringsfellesskapet i systemet, gjennom at påloggede brukere kan se hverandre.

Talepostsystemet tilbys for asynkron talekommunikasjon. Dette er nyttig både for språkopplæringsformål, for øvelser i muntlig framstilling og for rene, sosiale samhandlingsformål.

En viktig del av kommunikasjonen og samhandlingen i Portfolio er støtten for syndikering av deltakernes innhold gjennom RSS-/RDF-funksjonalitet (om RSS; se neste punkt). Internt i Portfolio legges det til rette for at lærere/veiledere skal kunne abonnere på elevens arbeider, og at elevene på samme måte kan abonnere på lærerens publikasjoner. Dette gjør det mulig for deltakerne å følge med på hverandres aktiviteter på en enkel og oversiktelig måte.

Fordi brukeren kan velge å publisere sine objekter offentlig, vil også anonyme brukere kunne abonnere på RSS-strømmer. For eksterne brukere vil det bli tilbudt standard RSS/RDF. Dette betyr at foreldre og andre interesserte skal kunne følge med på offentlig publiserte arbeider, uten å være innlogget. Hva som vil vises i en ekstern RSS-strøm, avhenger av om den enkelte artikkel/publikasjon er tilgjengelig for abonnenten, dvs. om den er gjort tilgjengelig for anonyme brukere.

oppgaver_01.jpgDet er planlagt, og allerede delvis implementert, mer enn 30 ulike interaktive oppgavetyper i systemet. Dette vil bidra til å skape et læringsmiljø som innbyr til aktiv læring. Både læremiddelutviklere, lærere og elever har tilgang til å produsere og distribuere alle oppgavetyper. Dermed kan også elevene på en enkel måte lage varierte utfordringer til hverandre. Se for øvrig om IMS QTI under.

Portfolio skal gjøre det mulig for alle deltakere å bygge sine egne indekser, basert på de ressursene den enkelte deltaker er gitt tilgang til. Dette innebærer at alle deltakere har mulighet for å organisere og sette sammen sine egne "læreverk", med utgangspunkt i tilgjengelige digitale ressurser - gjerne med egne tillegg. Læreren kan også tilrettelegge ressurser for elevene og gi tilgang til disse for enkeltelever og/eller grupper. Dette gjør det enkelt å tilby differensierte opplegg for alle elevgrupper, også for elever med særskilte behov.

Portfolio er utviklet på basis av alle aktuelle internasjonale standarder og anbefalinger for digitale læremidler. Dette innebærer at systemet validerer fullt ut mot både XHTML, CSS og WAI AAA (www.w3.org/WAI/). Det siste innebærer blant annet at det er tatt hensyn til særskilte behov hos funksjonshemmede brukere.

Brukergrensesnittet bygger på anerkjente prinsipper fra kjente GUI (Graphical User Interface) som blant annet benyttes i Windows, i MacOS og i grafiske, vindubaserte grensesnitt under Linux. Systemet skal dermed framstå som intuitivt og brukervennlig for alle brukergrupper, og enhver bruker vil finne seg til rette i systemet allerede ved første besøk. Det tilbys også muligheter for å spesialtilpasse grensesnittet til den enkelte institusjon og/eller deltaker der det finnes spesielle ønsker og behov.

Portfolio tilbyr støtte for Learning Object Metadata (LOM/NORLOM) slik at gjenfinning, gjenbruk og reorganisering av ressursene er enkelt.

Fokuset på standardisering medfører at alle læremidler som produseres i Portfolio kan benyttes på alle operativsystemer, i alle nettlesere og av alle aktuelle brukergrupper.

arkiv.jpgDokumentene i Portfolio kan ha et hvilket som helst filformat, men alle interne objekter benytter enten ren tekst eller XML/XHTML, slik at de enkelt kan manipuleres ved hjelp av standardiserte funksjoner. Data lagres i SQL-databaser og kan hentes ut av databasene ved hjelp av varierte spørringer. Alle resultatdokumenter og innsendinger blir lagret i XML, slik at de enkelt kan vises eller konverteres til andre formater ved behov. Dette gir svært gode forutsetninger for å eksportere og importere til/fra ethvert CMS/LCMS som håndterer standarden IMS Content Packaging (http://www.imsglobal.org/).

Portfolio lages for å kunne kommunisere med andre digitale systemer. Det bygges inn protokoller mot FEIDE (http://www.feide.no/) og mot AICC (http://www.aicc.org/). Ved hjelp av FEIDE-variabler vil man kunne hente ut opplysninger fra administrasjonssystemet som er relevant for applikasjonen (navn, e-postadresser, avdelingstilknytning, etc.). Det er den enkelte institusjon/skole som avgjør hvilke opplysninger som gjøres tilgjengelig for systemet. Tilgjengelige opplysninger vil automatisk oppdateres når man logger inn via FEIDE.

I tillegg til FEIDE- og AICC-kobling er det også planlagt generisk støtte for autentisering mot Kerberos (web.mit.edu/kerberos) og LDAP, noe som vil gjøre det enkelt for institusjoner å benytte eksisterende infrastruktur i sin identitetsforvaltning.

Oppgaver og tester som utvikles i Portfolio kan benyttes som frittstående læringsressurser eller integreres i et hvilket som helst LMS som følger internasjonale standarder. Portfolio benytter IMS QTI (Question and Test Interoperability, www.imsglobal.org/question/) for å realisere denne muligheten. Omfanget av oppgavetyper i IMS QTI er nødvendigvis begrenset - Portfolio vil kunne støtte flere oppgavetyper enn IMS QTI internt. Oppgavetyper som ikke er definert i IMS QTI, vil også kunne importeres i andre systemer, men håndtering av resultatdata mv. fra slike oppgavetyper (f.eks. Java applets og Flash applications) vil kreve at det etableres tilsvarende API i mottakersystemet. Alle oppgavetyper vil bli levert med full dokumentasjon for slike formål. Dersom hensikten er å produsere for eksport og import, bør man imidlertid holde seg til de oppgavetypene som er definert i IMS QTI.

Login