Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Herre i eget hus

I Portfolio har den enkelte deltaker kontroll over sine egne objekter, og bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til hva.

Eiendomsretten er sentral i systemet. I Portfolio har alle aktører full kontroll over egne ressurser.

Systemet gir særdeles gode muligheter for å produsere, distribuere og administrere læringsobjekter på nettet, uansett hvor man befinner seg i læringskjeden - som forlag, forfatter, lærer eller elev.

aapen.jpgI utgangspunktet er et objekt produsert i Portfolio "privat". Dette innebærer at det bare er forfatteren selv som har tilgang til objektet. Det kan være ønskelig å beholde objektet som "privat" mens man er i en tidlig produksjonsfase, men etter hvert vil vanligvis ønsket om et publikum dukke opp. Det er forfatteren som avgjør når objektet skal gjøres tilgjengelig for andre, hvem som skal kunne se det og hva publikum skal kunne gjøre med det.

Elevene kan gi hverandre leserettigheter til dokumenter i systemet, dermed kan de lære av hverandres arbeider. De har muligheten for å åpne for kommentarer fra både medelever, lærere og, for den del, foreldre og deltakere fra andre institusjoner. De kan også lage interaktive oppgave til hverandre, dele bilder, lydopptak, video, flash-animasjoner og hvilke som helst andre digialte objekter, bistå hverandre med oppgaveløsninger osv.

Tilgangskontrollen innebærer også at en elev kan gi medelever tilgang til å redigere i enkeltdokumenter eller mapper. Dette er et godt utgangspunkt for samarbeid om prosjektoppgaver. Det er også eleven selv som gir læreren tilgang til dokumentene når de er klare for innlevering eller det behov for evaluering.

mappevurdering.jpgObjektene som produseres i Portfolio kan flyttes fritt mellom de mappene eieren av objektet har skrivetilgang til. Det innebærer at systemet er svært godt egnet for mappeevalueringsformål: en elev kan eksempelvis gis i oppgave å plukke ut et antall av sine produkter i norsk og legge dem over i en nærmere angitt mappe. Når eleven overfører rettighetene til objektene i denne mappen til læreren, kan evalueringen av innleverte dokumenter starte.

Læreren har i utgangspunktet de samme muligheter som elevene til å opprette dokumenter eller mapper og gi tilgang til disse til enkeltelever, kolleger eller brukergrupper. Dette kan være egenprodusert lærestoff, interaktive oppgaver, ukeplaner, diverse informasjon eller lærestoff fra andre produsenter. Dersom læreren har tilgang til å videreformidle innkjøpte nettressurser som ligger i Portfolios database, kan hun plukke enkeltobjekter fra slike ressurser og sette sammen nye innholdslister som elevene kan gis tilgang til. I disse innholdslistene kan læreren endre rekkefølge, utelate enkeltobjekter og tilføye nye.

Forfattere og forlag har på samme måte som elever og lærere anledning til å produsere større eller mindre nettressurser, og kontrollere hvem som skal ha tilgang til hva. På denne måten ligger forholdene godt til rette for at profesjonelle aktører kan levere avanserte læremidler og publisere disse gjennom Portfolio. Fordi lærere og elever kan bygge nye innholdslister med utgangspunkt i slike ressurser vil de kunne lage nye, individuelt tilrettelagte læremidler.

Uansett om man er elev, lærere, skole, forfatter, forlag eller offentlig myndighet, så har man samme mulighet til å produsere læringsobjekter i Portfolio. Fordi man har full råderett over egne produkter, vil disse kunne formidles til andre gratis eller være betalingstjenester, der man kan kjøpe hele eller deler av et læremiddel.

Login